Giá trị cốt lỗi

Giá trị cốt lõi (Core Values): Chính Trực - Cải tiến không ngừng - Trách nhiệm - Tuân thủ - Tận tâm

Chính trực: Liêm chính, Trung thực trong tất cả các giao dịch.

Cải tiến không ngừng: Nâng cao trình độ kĩ thuật, kiến thức của nhân viên kết hợp với Nâng cấp máy móc, cải tiến công nghệ mới mỗi ngày.

Trách nhiệm: Có những chính sách bảo hành, hỗ trợ đầy đủ cho các sản phẩm, dịch vụ do QME cung cấp. Để đảm bảo khách hàng luôn Hài Lòng và đặt niềm Tin vào QME.

Tuân thủ: Chấp hành đúng Luật pháp, quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty đặt ra.

Tận tâm: Tập trung tạo ra những giá trị Thật và tối đa hóa lợi ích của khách hàng, nhà cung cấp và đối tác liên quan.