QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức theo Bộ phận/ Phòng ban của QME

Sơ đồ tổ chức theo Bộ phận/ Phòng ban của QME

Sơ đồ tổ chức theo Vùng Miền của QME

Sơ đồ tổ chức theo Vùng Miền của QME

Tổng nhân viên (04/2022): 52
Đang chờ tuyển dụng: 4

 


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu