QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức theo Bộ phận/ Phòng ban của QME

Sơ đồ tổ chức theo Bộ phận/ Phòng ban của QME

Sơ đồ tổ chức theo Vùng Miền của QME

Sơ đồ tổ chức theo Vùng Miền của QME

  

Tổng nhân viên (05/2021): 47
Đang chờ tuyển dụng: 3

 


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu