Chi tiết

Kiểm tra thông số của hệ thống thủy lực-Trên Tàu

Posted on 12/04/2023 04:04.

Địa điểm thực hiện: Trên Tàu H204, tại Vũng Tàu.

Nhân lực thực hiện: Đội dịch vụ Công Ty Quang Minh

Thời gian thực hiện: Ngày 12/08/2015

Thiết Bị sử dụng: Hydrotechnik “4010A-ppTQ-18-18-72”

Phạm vi công việc:

  • Đo kiểm lưu lượng của hệ thống. Dải đo: 0 ÷ 600 Lít/phút.
  • Đo kiểm áp lực của hệ thống. Dải đo: 0 ÷ 600 bar.
  • Đo kiểm nhiệt độ dầu. Dải đo: 0 ÷ 200oC.