QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

Chi tiết

Tìm hiểu về van một chiều Bosch Rexroth S, Z1S, Z2S, SL, SV

Cập nhật ngày: 06/04/2020 14:05

Van một chiều (Check valve) thuộc dòng van đóng/mở (On/Off). Đúng như tên gọi, nó cho phép dòng chất lỏng đi qua chỉ theo 1 hướng nhất định và ngăn cản dòng theo hướng ngược lại. Van một chiều được sử dụng trong hầu hết các hệ thống thủy lực. Chức năng để ngăn ngừa sự thất thoát chất lỏng, ngăn chặn sư rò rỉ áp suất trong hệ thống.

Van một chiều rất đa dạng chủng loại, phổ biến có các loại sau:

1. Loại tác động trực tiếp:

  • Kiểu lắp mặt bích (sublate mounting) và lắp ren (threated connection): S type
  • Kiểu lắp dạng ống lót (cartridge): M-SR type
  • Kiểu lắp xếp chồng (sandwich plate; modular): Z1S type

2. Loại hoạt động có điều khiển:

  • Kiểu lắp mặt bích (sublate mounting) và lắp ren (threated connection): SL; SV type
  • Kiểu lắp xếp chồng (sandwich plate; modular): Z2S type

Thông số kỹ thuật:

  - Size: 6, 10, …, 32.

  - Áp suất làm việc lớn nhất: 315 bar

  - Lưu lượng lớn nhất: 900 l / phút.

3. Mã số sản phẩm các loại van một chiều Bosch Rexroth:

3.1. Mã số van một chiều Z1S6: 

Mã số sản phẩm Mô tả
R901176008 Van một chiều,Z1S 6 A05-4X/N-Bosch Rexroth
R901086070 Van một chiều,Z1S 6 A05-4X/V-Bosch Rexroth
R901214122 Van một chiều,Z1S 6 A15-4X/V-Bosch Rexroth
R901388753 Van một chiều,Z1S 6 A15-4X/V/62 SO68-Bosch Rexroth
R901086073 Van một chiều,Z1S 6 A30-4X/V-Bosch Rexroth
R901086075 Van một chiều,Z1S 6 A50-4X/V-Bosch Rexroth
R901140893 Van một chiều,Z1S 6 AB-P05-4X/V-Bosch Rexroth
R901140895 Van một chiều,Z1S 6 B-A05-4X/V-Bosch Rexroth
R901337456 Van một chiều,Z1S 6 B-A15-4X/V-Bosch Rexroth
R901441519 Van một chiều,Z1S 6 B05-4X/N-Bosch Rexroth
R901086077 Van một chiều,Z1S 6 B05-4X/V-Bosch Rexroth
R901298613 Van một chiều,Z1S 6 B15-4X/V-Bosch Rexroth
R901086078 Van một chiều,Z1S 6 B30-4X/V-Bosch Rexroth
R901086079 Van một chiều,Z1S 6 B50-4X/V-Bosch Rexroth
R901179389 Van một chiều,Z1S 6 C05-4X/N-Bosch Rexroth
R901086081 Van một chiều,Z1S 6 C05-4X/V-Bosch Rexroth
R901188060 Van một chiều,Z1S 6 C05-4X/V SO68-Bosch Rexroth
R901112636 Van một chiều,Z1S 6 C05-4X/V/62-Bosch Rexroth
R901288124 Van một chiều,Z1S 6 C05-4X/VJ3-Bosch Rexroth
R901220126 Van một chiều,Z1S 6 C15-4X/V-Bosch Rexroth
R901256969 Van một chiều,Z1S 6 C30-4X/N-Bosch Rexroth
R901086086 Van một chiều,Z1S 6 C30-4X/V-Bosch Rexroth
R901186313 Van một chiều,Z1S 6 C30-4X/V SO68-Bosch Rexroth
R901086087 Van một chiều,Z1S 6 C50-4X/V-Bosch Rexroth
R901248533 Van một chiều,Z1S 6 D05-4X/N-Bosch Rexroth
R901086090 Van một chiều,Z1S 6 D05-4X/V-Bosch Rexroth
R901253883 Van một chiều,Z1S 6 D05-4X=V-Bosch Rexroth
R901248203 Van một chiều,Z1S 6 D15-4X/V-Bosch Rexroth
R901465066 Van một chiều,Z1S 6 D30-4X/N-Bosch Rexroth
R901086092 Van một chiều,Z1S 6 D30-4X/V-Bosch Rexroth
R901086096 Van một chiều,Z1S 6 D50-4X/V-Bosch Rexroth
R901413595 Van một chiều,Z1S 6 E05-4X/N-Bosch Rexroth
R901085992 Van một chiều,Z1S 6 E05-4X/V-Bosch Rexroth
R901160944 Van một chiều,Z1S 6 E15-4X/V-Bosch Rexroth
R901086018 Van một chiều,Z1S 6 E30-4X/V-Bosch Rexroth
R901086032 Van một chiều,Z1S 6 E50-4X/V-Bosch Rexroth
R901441521 Van một chiều,Z1S 6 F05-4X/N-Bosch Rexroth
R901086037 Van một chiều,Z1S 6 F05-4X/V-Bosch Rexroth
R901176222 Van một chiều,Z1S 6 F05-4X=V-Bosch Rexroth
R901299430 Van một chiều,Z1S 6 F15-4X/V-Bosch Rexroth
R901086039 Van một chiều,Z1S 6 F30-4X/V-Bosch Rexroth
R901086041 Van một chiều,Z1S 6 F50-4X/V-Bosch Rexroth
R901434696 Van một chiều,Z1S 6 F50-4X/VJ3-Bosch Rexroth
R901152381 Van một chiều,Z1S 6 P05-4X/N-Bosch Rexroth
R901086051 Van một chiều,Z1S 6 P05-4X/V-Bosch Rexroth
R901086600 Van một chiều,Z1S 6 P05-4X/V SO68-Bosch Rexroth
R901086602 Van một chiều,Z1S 6 P05-4X/V/60-Bosch Rexroth
R901112643 Van một chiều,Z1S 6 P05-4X/V/62-Bosch Rexroth
R901115403 Van một chiều,Z1S 6 P05-4X/V/62 SO68-Bosch Rexroth
R901086669 Van một chiều,Z1S 6 P05-4X/VL-Bosch Rexroth
R901219725 Van một chiều,Z1S 6 P15-4X/N-Bosch Rexroth
R901104197 Van một chiều,Z1S 6 P15-4X/V-Bosch Rexroth
R901248016 Van một chiều,Z1S 6 P15-4X=N-Bosch Rexroth
R901416890 Van một chiều,Z1S 6 P30-4X/N-Bosch Rexroth
R901086052 Van một chiều,Z1S 6 P30-4X/V-Bosch Rexroth
R901086610 Van một chiều,Z1S 6 P30-4X/V SO68-Bosch Rexroth
R901086055 Van một chiều,Z1S 6 P50-4X/V-Bosch Rexroth
R901140890 Van một chiều,Z1S 6 T-P05-4X/V-Bosch Rexroth
R901312739 Van một chiều,Z1S 6 T05-4X/N-Bosch Rexroth
R901086058 Van một chiều,Z1S 6 T05-4X/V-Bosch Rexroth
R901416138 Van một chiều,Z1S 6 T05-4X/V SO68-Bosch Rexroth
R901107146 Van một chiều,Z1S 6 T05-4X/V/62-Bosch Rexroth
R901440909 Van một chiều,Z1S 6 T05-4X/VJ3-Bosch Rexroth
R901100004 Van một chiều,Z1S 6 T05-4X=V-Bosch Rexroth
R901124305 Van một chiều,Z1S 6 T15-4X/V-Bosch Rexroth
R901367091 Van một chiều,Z1S 6 T15-4X/V SO68-Bosch Rexroth
R901263879 Van một chiều,Z1S 6 T15-4X/V/62-Bosch Rexroth
R901152370 Van một chiều,Z1S 6 T30-4X/N-Bosch Rexroth
R901086059 Van một chiều,Z1S 6 T30-4X/V-Bosch Rexroth
R901441526 Van một chiều,Z1S 6 T50-4X/N-Bosch Rexroth
R901086060 Van một chiều,Z1S 6 T50-4X/V-Bosch Rexroth

3.2. Mã số van một chiều Z1S10: 

Mã số sản phẩm Mô tả
R901274763 Van một chiều,Z1S 10 A05-1-4X/F-Bosch Rexroth
R901274754 Van một chiều,Z1S 10 A05-1-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901372433 Van một chiều,Z1S 10 A05-1B05-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901441355 Van một chiều,Z1S 10 A05-1D10-4X/N-Bosch Rexroth
R901274762 Van một chiều,Z1S 10 A05-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901274769 Van một chiều,Z1S 10 A05-2-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901274767 Van một chiều,Z1S 10 A05-2B05-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901419349 Van một chiều,Z1S 10 A05-2B05-2-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901311812 Van một chiều,Z1S 10 A05-2B05-2TB9-4X/F-Bosch Rexroth
R901274736 Van một chiều,Z1S 10 A30-1-4X/F-Bosch Rexroth
R901274733 Van một chiều,Z1S 10 A30-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901420160 Van một chiều,Z1S 10 A30-2-4X/N-Bosch Rexroth
R901274743 Van một chiều,Z1S 10 A30-2B30-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901285179 Van một chiều,Z1S 10 A50-1-4X/F-Bosch Rexroth
R901274734 Van một chiều,Z1S 10 A50-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901274746 Van một chiều,Z1S 10 A50-2B50-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901274765 Van một chiều,Z1S 10 B05-1-4X/F-Bosch Rexroth
R901465068 Van một chiều,Z1S 10 B05-1-4X/N-Bosch Rexroth
R901274766 Van một chiều,Z1S 10 B05-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901394616 Van một chiều,Z1S 10 B05-2-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901465072 Van một chiều,Z1S 10 B05-2-4X/N-Bosch Rexroth
R901285180 Van một chiều,Z1S 10 B30-1-4X/F-Bosch Rexroth
R901274735 Van một chiều,Z1S 10 B30-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901285184 Van một chiều,Z1S 10 B50-1-4X/F-Bosch Rexroth
R901285189 Van một chiều,Z1S 10 B50-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901324544 Van một chiều,Z1S 10 P00-1-4X/F-Bosch Rexroth
R901274759 Van một chiều,Z1S 10 P05-1-4X/F-Bosch Rexroth
R901274781 Van một chiều,Z1S 10 P05-1-4X/F/MPB-Bosch Rexroth
R901274750 Van một chiều,Z1S 10 P05-1-4X/F/MPB-068-Bosch Rexroth
R901274753 Van một chiều,Z1S 10 P05-1-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901285818 Van một chiều,Z1S 10 P05-1-4X/N-Bosch Rexroth
R901412411 Van một chiều,Z1S 10 P05-1TA05-2-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901274768 Van một chiều,Z1S 10 P05-1TA05-2TB9-4X/F-Bosch Rexroth
R901354282 Van một chiều,Z1S 10 P05-1TA05-2TB9-4X/N-Bosch Rexroth
R901285194 Van một chiều,Z1S 10 P05-1TA50-2TB9-4X/F-Bosch Rexroth
R901280744 Van một chiều,Z1S 10 P05-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901274737 Van một chiều,Z1S 10 P30-1-4X/F-Bosch Rexroth
R901406730 Van một chiều,Z1S 10 P30-1-4X/F/J3-Bosch Rexroth
R901388434 Van một chiều,Z1S 10 P30-1-4X/F/MA-Bosch Rexroth
R901400312 Van một chiều,Z1S 10 P30-1-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901274749 Van một chiều,Z1S 10 P30-1TA30-2TB9-4X/F-Bosch Rexroth
R901274741 Van một chiều,Z1S 10 P50-1-4X/F-Bosch Rexroth
R901305460 Van một chiều,Z1S 10 P50-1-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901465073 Van một chiều,Z1S 10 P50-1-4X/N-Bosch Rexroth
R901293706 Van một chiều,Z1S 10 P50-1TA50-2TB9-4X/F-Bosch Rexroth
R901442748 Van một chiều,Z1S 10 TA00-2TB9-4X/F/J3-Bosch Rexroth
R901405923 Van một chiều,Z1S 10 TA05-2TB05-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901274780 Van một chiều,Z1S 10 TA05-2TB05-2-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901326931 Van một chiều,Z1S 10 TA05-2TB30-2-4X/N-Bosch Rexroth
R901274760 Van một chiều,Z1S 10 TA05-2TB9-4X/F-Bosch Rexroth
R901307248 Van một chiều,Z1S 10 TA05-2TB9-4X/F-120-Bosch Rexroth
R901283872 Van một chiều,Z1S 10 TA05-2TB9-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901274777 Van một chiều,Z1S 10 TA05-2TB9-4X/N-Bosch Rexroth
R901347301 Van một chiều,Z1S 10 TA30-2TB30-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901335772 Van một chiều,Z1S 10 TA30-2TB30-2-4X/N-Bosch Rexroth
R901274727 Van một chiều,Z1S 10 TA30-2TB9-4X/F-Bosch Rexroth
R901318782 Van một chiều,Z1S 10 TA30-2TB9-4X/F-120-Bosch Rexroth
R901465075 Van một chiều,Z1S 10 TA30-2TB9-4X/N-Bosch Rexroth
R901347485 Van một chiều,Z1S 10 TA50-2TB50-2-4X/F-Bosch Rexroth
R901403457 Van một chiều,Z1S 10 TA50-2TB50-2-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901274728 Van một chiều,Z1S 10 TA50-2TB9-4X/F-Bosch Rexroth
R901283869 Van một chiều,Z1S 10 TA50-2TB9-4X/F-120-Bosch Rexroth
R901283066 Van một chiều,Z1S 10 TA50-2TB9-4X/F/XY-Bosch Rexroth
R901274779 Van một chiều,Z1S 10 TA50-2TB9-4X/N-Bosch Rexroth
R901274755 Van một chiều,Z1S 10 TB05-2TA9-4X/F-Bosch Rexroth
R901325259 Van một chiều,Z1S 10 TB30-2-4X/F-Bosch Rexroth

3.3. Mã số van một chiều Z2S6:

Mã số sản phẩm Mô tả
R987163885 Van một chiều,Z 2 S 6-1-6X STAMPED FV 2225050-Bosch Rexroth
R900347495 Van một chiều,Z2S 6-1-6X/-Bosch Rexroth
R901129841 Van một chiều,Z2S 6-1-6X//60-Bosch Rexroth
R900727969 Van một chiều,Z2S 6-1-6X//62-Bosch Rexroth
R901052079 Van một chiều,Z2S 6-1-6X/=TA-Bosch Rexroth
R901426713 Van một chiều,Z2S 6-1-6X/J3-Bosch Rexroth
R900442783 Van một chiều,Z2S 6-1-6X/MIL15-Bosch Rexroth
R901402145 Van một chiều,Z2S 6-1-6X/SO150-Bosch Rexroth
R900347504 Van một chiều,Z2S 6-1-6X/V-Bosch Rexroth
R901374869 Van một chiều,Z2S 6-1-6X/V/60-Bosch Rexroth
R901429695 Van một chiều,Z2S 6-1-6X/V/60 J3-Bosch Rexroth
R900747681 Van một chiều,Z2S 6-1-6X/V/62-Bosch Rexroth
R901426712 Van một chiều,Z2S 6-1-6X/VJ3-Bosch Rexroth
R900072644 Van một chiều,Z2S 6-1-6X=-Bosch Rexroth
R901408551 Van một chiều,Z2S 6-1-6X=V/60-Bosch Rexroth
R900347496 Van một chiều,Z2S 6-2-6X/-Bosch Rexroth
R901154311 Van một chiều,Z2S 6-2-6X//62-Bosch Rexroth
R900595899 Van một chiều,Z2S 6-2-6X/MIL15-Bosch Rexroth
R900347505 Van một chiều,Z2S 6-2-6X/V-Bosch Rexroth
R901263932 Van một chiều,Z2S 6-2-6X/V/62-Bosch Rexroth
R901436568 Van một chiều,Z2S 6-2-6X/VJ3-Bosch Rexroth
R900072794 Van một chiều,Z2S 6-2-6X=V-Bosch Rexroth
R900347497 Van một chiều,Z2S 6-3-6X/-Bosch Rexroth
R901052128 Van một chiều,R900596848-Bosch Rexroth
R900596848 Van một chiều,Z2S 6-3-6X/MIL15-Bosch Rexroth
R900347506 Van một chiều,Z2S 6-3-6X/V-Bosch Rexroth
R900950210 Van một chiều,Z2S 6-4-6X/-Bosch Rexroth
R901124299 Van một chiều,Z2S 6-4-6X/V-Bosch Rexroth
R900347498 Van một chiều,Z2S 6A1-6X/-Bosch Rexroth
R901107246 Van một chiều,Z2S 6A1-6X//62-Bosch Rexroth
R901268716 Van một chiều,Z2S 6A1-6X/60-Bosch Rexroth
R900563546 Van một chiều,Z2S 6A1-6X/MIL15-Bosch Rexroth
R900347507 Van một chiều,Z2S 6A1-6X/V-Bosch Rexroth
R901170210 Van một chiều,Z2S 6A1-6X/V/60-Bosch Rexroth
R901126655 Van một chiều,Z2S 6A1-6X/V/62-Bosch Rexroth
R900347499 Van một chiều,Z2S 6A2-6X/-Bosch Rexroth
R900739494 Van một chiều,Z2S 6A2-6X//62-Bosch Rexroth
R900921826 Van một chiều,Z2S 6A2-6X/MIL15-Bosch Rexroth
R900347508 Van một chiều,Z2S 6A2-6X/V-Bosch Rexroth
R901426710 Van một chiều,Z2S 6A2-6X/VJ3-Bosch Rexroth
R900347500 Van một chiều,Z2S 6A3-6X/-Bosch Rexroth
R900347509 Van một chiều,Z2S 6A3-6X/V-Bosch Rexroth
R983056760 Van một chiều,Z2S 6A3-6X/V IN010-Bosch Rexroth
R900347501 Van một chiều,Z2S 6B1-6X/-Bosch Rexroth
R901254993 Van một chiều,Z2S 6B1-6X//60-Bosch Rexroth
R901107241 Van một chiều,Z2S 6B1-6X//62-Bosch Rexroth
R901437169 Van một chiều,Z2S 6B1-6X/SO150-Bosch Rexroth
R900347510 Van một chiều,Z2S 6B1-6X/V-Bosch Rexroth
R901149420 Van một chiều,Z2S 6B1-6X/V/62-Bosch Rexroth
R901426711 Van một chiều,Z2S 6B1-6X/VJ3-Bosch Rexroth
R900702167 Van một chiều,Z2S 6B1-6X=-Bosch Rexroth
R900347502 Van một chiều,Z2S 6B2-6X/-Bosch Rexroth
R900921825 Van một chiều,Z2S 6B2-6X/MIL15-Bosch Rexroth
R900347511 Van một chiều,Z2S 6B2-6X/V-Bosch Rexroth
R983064662 Van một chiều,Z2S 6B2-6X/V IN010-Bosch Rexroth
R900347503 Van một chiều,Z2S 6B3-6X/-Bosch Rexroth
R900347512 Van một chiều,Z2S 6B3-6X/V-Bosch Rexroth
R983030693 Van một chiều,Z2S 6B3-6X/V IN010-Bosch Rexroth
R983030692 Van một chiều,Z2S6 B 3-6X IN010-Bosch Rexroth
R983052557 Van một chiều,Z2S6-3-6X/V IN010-Bosch Rexroth

3.4. Mã số van một chiều Z2S10: 

Mã số sản phẩm Mô tả
R987479552 Van một chiều,WSH1P000305 WDE Z2S10 EDM27-Bosch Rexroth
R987454588 Van một chiều,WSH1P031343 Z2S 10A4-3X=J3 SP03-0188-Bosch Rexroth
R900407394 Van một chiều,Z2S 10-1-3X/-Bosch Rexroth
R987448393 Van một chiều,Z2S 10-1-3X/ - SO026-799-Bosch Rexroth
R901436572 Van một chiều,Z2S 10-1-3X/J3-Bosch Rexroth
R900407439 Van một chiều,Z2S 10-1-3X/V-Bosch Rexroth
R900576597 Van một chiều,Z2S 10-1-3X=-Bosch Rexroth
R900421985 Van một chiều,Z2S 10-2-3X/-Bosch Rexroth
R900436801 Van một chiều,Z2S 10-2-3X/V-Bosch Rexroth
R901404994 Van một chiều,Z2S 10-2-3X/V SO150-Bosch Rexroth
R901436574 Van một chiều,Z2S 10-2-3X/VJ3-Bosch Rexroth
R900431003 Van một chiều,Z2S 10-3-3X/-Bosch Rexroth
R900506964 Van một chiều,Z2S 10-3-3X/MIL15-Bosch Rexroth
R900440349 Van một chiều,Z2S 10-3-3X/V-Bosch Rexroth
R900420049 Van một chiều,Z2S 10-4-3X/-Bosch Rexroth
R901052092 Van một chiều,Z2S 10-4-3X/=TA-Bosch Rexroth
R901330981 Van một chiều,Z2S 10-4-3X/SO150-Bosch Rexroth
R900506366 Van một chiều,Z2S 10-4-3X/V-Bosch Rexroth
R983043156 Van một chiều,Z2S 10-A3-3X/ IN010-Bosch Rexroth
R983042996 Van một chiều,Z2S 10-A4-3X/V IN010-Bosch Rexroth
R900407424 Van một chiều,Z2S 10A1-3X/-Bosch Rexroth
R901436573 Van một chiều,Z2S 10A1-3X/J3-Bosch Rexroth
R900407440 Van một chiều,Z2S 10A1-3X/V-Bosch Rexroth
R900434028 Van một chiều,Z2S 10A2-3X/-Bosch Rexroth
R900436812 Van một chiều,Z2S 10A2-3X/V-Bosch Rexroth
R900437010 Van một chiều,Z2S 10A3-3X/-Bosch Rexroth
R901416254 Van một chiều,Z2S 10A3-3X/QMAG24-Bosch Rexroth
R900468484 Van một chiều,Z2S 10A3-3X/V-Bosch Rexroth
R900516212 Van một chiều,Z2S 10A4-3X/-Bosch Rexroth
R900567281 Van một chiều,Z2S 10A4-3X/V-Bosch Rexroth
R901425743 Van một chiều,Z2S 10A4-3X=J3-Bosch Rexroth
R900407434 Van một chiều,Z2S 10B1-3X/-Bosch Rexroth
R900407465 Van một chiều,Z2S 10B1-3X/V-Bosch Rexroth
R901424397 Van một chiều,Z2S 10B1-3X/V/XY-Bosch Rexroth
R900576598 Van một chiều,Z2S 10B1-3X=-Bosch Rexroth
R900435525 Van một chiều,Z2S 10B2-3X/-Bosch Rexroth
R900428795 Van một chiều,Z2S 10B2-3X/V-Bosch Rexroth
R983064332 Van một chiều,Z2S 10B2-3X/V IN010-Bosch Rexroth
R900436800 Van một chiều,Z2S 10B3-3X/-Bosch Rexroth
R901416255 Van một chiều,Z2S 10B3-3X/QMBG24-Bosch Rexroth
R900439705 Van một chiều,Z2S 10B3-3X/V-Bosch Rexroth
R900440312 Van một chiều,Z2S 10B4-3X/-Bosch Rexroth
R900519395 Van một chiều,Z2S 10B4-3X/V-Bosch Rexroth
 

3.5. Mã số van một chiều Z2S16:

Mã số sản phẩm Mô tả
R900328797 Van một chiều, Z2S 16-1-5X/-Bosch Rexroth
R900412459 Van một chiều, Z2S 16-1-5X/V-Bosch Rexroth
R901417166 Van một chiều, Z2S 16-1-5X/VJ3-Bosch Rexroth
R900401212 Van một chiều, Z2S 16-2-5X/-Bosch Rexroth
R900434675 Van một chiều, Z2S 16-2-5X/V-Bosch Rexroth
R900412346 Van một chiều, Z2S 16-3-5X/-Bosch Rexroth
R900412893 Van một chiều, Z2S 16-3-5X/V-Bosch Rexroth
R900442636 Van một chiều, Z2S 16-4-5X/-Bosch Rexroth
R900508670 Van một chiều, Z2S 16-4-5X/V-Bosch Rexroth
R900328798 Van một chiều, Z2S 16A1-5X/-Bosch Rexroth
R901318732 Van một chiều, Z2S 16A1-5X/SO18-Bosch Rexroth
R900407720 Van một chiều, Z2S 16A1-5X/V-Bosch Rexroth
R900402493 Van một chiều, Z2S 16A2-5X/-Bosch Rexroth
R900427329 Van một chiều, Z2S 16A2-5X/V-Bosch Rexroth
R900444118 Van một chiều, Z2S 16A3-5X/-Bosch Rexroth
R900085134 Van một chiều, Z2S 16A3-5X/V-Bosch Rexroth
R900566082 Van một chiều, Z2S 16A4-5X/-Bosch Rexroth
R900328799 Van một chiều, Z2S 16B1-5X/-Bosch Rexroth
R900446290 Van một chiều, Z2S 16B1-5X/V-Bosch Rexroth
R900477274 Van một chiều, Z2S 16B2-5X/-Bosch Rexroth
R900500092 Van một chiều, Z2S 16B2-5X/V-Bosch Rexroth
R900422295 Van một chiều, Z2S 16B3-5X/-Bosch Rexroth
R901168688 Van một chiều, Z2S 16B3-5X/V-Bosch Rexroth
R900539653 Van một chiều, Z2S 16B4-5X/-Bosch Rexroth
R901348885 Van một chiều, Z2S 16B4-5X/V-Bosch Rexroth

3.6. Mã số van một chiều Z2S 22: 

Mã số sản phẩm Mô tả
R900433032 Van một chiều, Z2S 22 A1-5X/-Bosch Rexroth
R900346704 Van một chiều, Z2S 22 A1-5X/V-Bosch Rexroth
R900457907 Van một chiều, Z2S 22 A2-5X/-Bosch Rexroth
R900589414 Van một chiều, Z2S 22 A2-5X/V-Bosch Rexroth
R900507469 Van một chiều, Z2S 22 A3-5X/-Bosch Rexroth
R900988977 Van một chiều, Z2S 22 A3-5X/V-Bosch Rexroth
R900522102 Van một chiều, Z2S 22 A4-5X/-Bosch Rexroth
R900433037 Van một chiều, Z2S 22 B1-5X/-Bosch Rexroth
R900533752 Van một chiều, Z2S 22 B1-5X/V-Bosch Rexroth
R901017619 Van một chiều, Z2S 22 B1-5X/V SO60-Bosch Rexroth
R900437818 Van một chiều, Z2S 22 B2-5X/-Bosch Rexroth
R900591053 Van một chiều, Z2S 22 B2-5X/V-Bosch Rexroth
R900528638 Van một chiều, Z2S 22 B3-5X/-Bosch Rexroth
R900509911 Van một chiều, Z2S 22 B4-5X/-Bosch Rexroth
R900432915 Van một chiều, Z2S 22-1-5X/-Bosch Rexroth
R900436495 Van một chiều, Z2S 22-1-5X/V-Bosch Rexroth
R900072795 Van một chiều, Z2S 22-1-5X=-Bosch Rexroth
R900433031 Van một chiều, Z2S 22-2-5X/-Bosch Rexroth
R900525586 Van một chiều, Z2S 22-2-5X/V-Bosch Rexroth
R900439719 Van một chiều, Z2S 22-3-5X/-Bosch Rexroth
R900476296 Van một chiều, Z2S 22-3-5X/V-Bosch Rexroth
R900435968 Van một chiều, Z2S 22-4-5X/-Bosch Rexroth
R901337072 Van một chiều, Z2S 22-4-5X/V-Bosch Rexroth
R978859136 Van một chiều, Z2S22B3-5X/V-Bosch Rexroth

  3.7. Mã số van một chiều S6…S30 A..-1X/..:

Van mot chieu Bosh Rexroth

Mã số sản phẩm Mô tả
R901424189 Van một chiều, S10A05-1X/450J3- Bosch Rexroth
R901424190 Van một chiều, S20A05-1X/450J3- Bosch Rexroth
R901444092 Van một chiều, S15A02-1X/450J3- Bosch Rexroth
R901444093 Van một chiều, S20A02-1X/450J3- Bosch Rexroth
R901449002 Van một chiều, S10A05-1X/450J3/12- Bosch Rexroth
R901451454 Van một chiều, S20A05-1X/450J3B15/12- Bosch Rexroth
R901451456 Van một chiều, S10A15-1X/450J3/12- Bosch Rexroth
R901451714 Van một chiều, S20A30-1X/450J3- Bosch Rexroth
R901454043 Van một chiều, S6A00-1X/450J3- Bosch Rexroth
R901454045 Van một chiều, S6A02-1X/450J3- Bosch Rexroth

3.8. Mã số van một chiều SV 6:

Mã số sản phẩm Mô tả
R901320289 Van một chiều, SV 6 PA1-6X/- Bosch Rexroth
R901429568 Van một chiều, SV 6 PA1-6X/V- Bosch Rexroth
R901407741 Van một chiều, SV 6 PA1-6X/V- Bosch Rexroth
R900494086 Van một chiều, SV 6 PB1-6X/- Bosch Rexroth
R900593008 Van một chiều, SV 6 PB1-6X/V- Bosch Rexroth
R900589253 Van một chiều, SV 6 PB2-6X/- Bosch Rexroth
R900516497 Van một chiều, SV 6 PB2-6X/V- Bosch Rexroth
R900598166 Van một chiều, SV 6 PB3-6X/- Bosch Rexroth
R900597481 Van một chiều, SV 6 PB3-6X/V- Bosch Rexroth
R900586840 Van một chiều, SV 6 PB4-6X/- Bosch Rexroth
R900247185 Van một chiều, SV 6 PB4-6X/V- Bosch Rexroth

3.9. Mã số van một chiều SV10...32: ( một số mã hàng cập nhật chưa đầy đủ, khách hàng liên hệ với chúng tôi để cập nhật thêm ):

 

Van một chiều Bosch Rexroth

 

Mã số sản phẩm Mô tả
R900483368 Van một chiều, SV 10 GA1-4X/- Bosch Rexroth
R901430216 Van một chiều, SV 10 GA1-4X/J3- Bosch Rexroth
R900465776 Van một chiều, SV 10 GA1-4X/V- Bosch Rexroth
R900455015 Van một chiều, SV 10 GA2-4X/- Bosch Rexroth
R900481120 Van một chiều, SV 10 GA2-4X/V- Bosch Rexroth
R900402853 Van một chiều, SV 10 GA3-4X/- Bosch Rexroth
R900032320 Van một chiều, SV 10 GA3-4X/V- Bosch Rexroth
R900596177 Van một chiều, SV 10 GA4-4X/- Bosch Rexroth
R900511928 Van một chiều, SV 10 GA4-4X/SO287- Bosch Rexroth
R900509845 Van một chiều, SV 10 GA4-4X/V- Bosch Rexroth
R983073301 Van một chiều, SV 10 GA4-4X/V IN010- Bosch Rexroth
R900453511 Van một chiều, SV 10 GB1-4X/- Bosch Rexroth
R900442169 Van một chiều, SV 10 GB1-4X/V- Bosch Rexroth
R978856677 Van một chiều, SV 10 GB1-4X/V/12- Bosch Rexroth
R901328265 Van một chiều, SV 10 GB1-4X=- Bosch Rexroth
R900464954 Van một chiều, SV 10 GB2-4X/- Bosch Rexroth
R900509453 Van một chiều, SV 10 GB2-4X/V- Bosch Rexroth
R900587549 Van một chiều, SV 15 GA1-4X/- Bosch Rexroth
R900599609 Van một chiều, SV 15 GA1-4X/SO246- Bosch Rexroth
R900500841 Van một chiều, SV 15 GA1-4X/V- Bosch Rexroth
R900501980 Van một chiều, SV 15 GA2-4X/- Bosch Rexroth
R900501010 Van một chiều, SV 15 GA2-4X/V- Bosch Rexroth
R900502709 Van một chiều, SV 15 GA3-4X/- Bosch Rexroth
R900035312 Van một chiều, SV 15 GA3-4X/V- Bosch Rexroth
R900203833 Van một chiều, SV 15 GA4-4X/- Bosch Rexroth
R900224092 Van một chiều, SV 15 GA4-4X/V- Bosch Rexroth
R900501333 Van một chiều, SV 15 GB1-4X/- Bosch Rexroth
R901007605 Van một chiều, SV 15 GB1-4X/V- Bosch Rexroth
R901013993 Van một chiều, SV 15 GB1-4X/V/12- Bosch Rexroth
R900599814 Van một chiều, SV 15 GB2-4X/- Bosch Rexroth
R900509516 Van một chiều, SV 15 GB2-4X/V- Bosch Rexroth
R900520859 Van một chiều, SV 15 GB3-4X/- Bosch Rexroth
R901050475 Van một chiều, SV 15 GB3-4X/V- Bosch Rexroth
R900503588 Van một chiều, SV 15 GB4-4X/- Bosch Rexroth
R900080297 Van một chiều, SV 15 GB4-4X/V- Bosch Rexroth
R900035312 Van một chiều, SV 15 GA3-4X/V- Bosch Rexroth
R900203833 Van một chiều, SV 15 GA4-4X/- Bosch Rexroth
R983068720 Van một chiều, SV 20 GB2-4X/ IN010- Bosch Rexroth
R901318587 Van một chiều, SV 20 GB2-4X/V- Bosch Rexroth
R900502808 Van một chiều, SV 20 GB3-4X/- Bosch Rexroth
R900500842 Van một chiều, SV 20 GB4-4X/- Bosch Rexroth
R900065256 Van một chiều, SV 20 GB4-4X/V- Bosch Rexroth
R900587557 Van một chiều, SV 20 PA1-4X/- Bosch Rexroth
R901430270 Van một chiều, SV 20 PA1-4X/J3- Bosch Rexroth
R900500094 Van một chiều, SV 20 PA1-4X/V- Bosch Rexroth
R900587551 Van một chiều, SV 25 GA1-4X/- Bosch Rexroth
R900507929 Van một chiều, SV 25 GA1-4X/V- Bosch Rexroth
R900500951 Van một chiều, SV 25 GA2-4X/- Bosch Rexroth
R900505995 Van một chiều, SV 25 GA2-4X/V- Bosch Rexroth
R900525172 Van một chiều, SV 25 GA3-4X/- Bosch Rexroth
R900514600 Van một chiều, SV 25 GA4-4X/- Bosch Rexroth
R900516761 Van một chiều, SV 25 GB1-4X/- Bosch Rexroth
R978892121 Van một chiều, SV 25 GB1-4X//12- Bosch Rexroth
R900507224 Van một chiều, SV 25 GB1-4X/V- Bosch Rexroth
R900587552 Van một chiều, SV 30 GA1-4X/- Bosch Rexroth
R900527645 Van một chiều, SV 30 GA1-4X/V- Bosch Rexroth
R900501151 Van một chiều, SV 30 GA2-4X/- Bosch Rexroth
R900520649 Van một chiều, SV 30 GA2-4X/V- Bosch Rexroth
R900500091 Van một chiều, SV 30 GA3-4X/- Bosch Rexroth
R900573238 Van một chiều, SV 30 GA4-4X/- Bosch Rexroth
R900599743 Van một chiều, SV 30 GB1-4X/- Bosch Rexroth
R978903236 Van một chiều, SV 30 GB2-4X/V/12- Bosch Rexroth
R983030715 Van một chiều, SV10 GA1-4X/V IN010- Bosch Rexroth
R983040183 Van một chiều, SV10 GB3-4X IN010- Bosch Rexroth
R983040192 Van một chiều, SV20 GB1-4X/V IN010- Bosch Rexroth
R983063146 Van một chiều, SV20 PA2-4X/V IN010- Bosch Rexroth
R983040203 Van một chiều, SV30 PA2-4X IN010- Bosch Rexroth
R983049151 Van một chiều, SV30 PA3-4X/V IN010- Bosch Rexroth
R983040207 Van một chiều, SV30 PB3-4X/ IN010- Bosch Rexroth
R983064829 Van một chiều, SV 30 GB3-4X/   IN010- Bosch Rexroth

3.10. Mã số van một chiều SL 6: 

Mã số sản phẩm Mô tả
R901232640 Van một chiều, SL 6 PA1-6X/- Bosch Rexroth
R901232641 Van một chiều, SL 6 PA1-6X/V- Bosch Rexroth
R901427400 Van một chiều, SL 6 PA1-6X/VJ3- Bosch Rexroth
R901439613 Van một chiều, SL 6 PA2-6X/- Bosch Rexroth
R901432052 Van một chiều, SL 6 PA2-6X/VJ3- Bosch Rexroth
R901387396 Van một chiều, SL 6 PA3-6X/- Bosch Rexroth
R901429564 Van một chiều, SL 6 PA3-6X/VJ3- Bosch Rexroth
R900491117 Van một chiều, SL 6 PB1-6X/- Bosch Rexroth
R900594742 Van một chiều, SL 6 PB1-6X/V- Bosch Rexroth
R901361958 Van một chiều, SL 6 PB1-6X=- Bosch Rexroth
R900590409 Van một chiều, SL 6 PB2-6X/- Bosch Rexroth
R900523244 Van một chiều, SL 6 PB2-6X/V- Bosch Rexroth
R900590651 Van một chiều, SL 6 PB3-6X/- Bosch Rexroth
R900567192 Van một chiều, SL 6 PB3-6X/V- Bosch Rexroth
R900597726 Van một chiều, SL 6 PB4-6X/- Bosch Rexroth
R900934694 Van một chiều, SL 6 PB4-6X/V- Bosch Rexroth

3.11. Mã số van một chiều SL 10:

van một chiều Bosch Rexroth

Mã số sản phẩm Mô tả
R900483370 Van một chiều, SL 10 GA1-4X/- Bosch Rexroth
R900450160 Van một chiều, SL 10 GA1-4X/V- Bosch Rexroth
R900062179 Van một chiều, SL 10 GA1-4X/V/12- Bosch Rexroth
R900450776 Van một chiều, SL 10 GA2-4X/- Bosch Rexroth
R900502670 Van một chiều, SL 10 GA2-4X/V- Bosch Rexroth
R978014265 Van một chiều, SL 10 GA2-4X/V/12- Bosch Rexroth
R901363026 Van một chiều, SL 10 GA2-4X=- Bosch Rexroth
R901031296 Van một chiều, SL 10 PA2-4X/SO 96- Bosch Rexroth
R900586396 Van một chiều, SL 10 PA2-4X/V- Bosch Rexroth
R900443418 Van một chiều, SL 10 PA3-4X/- Bosch Rexroth
R900504957 Van một chiều, SL 10 PA3-4X/V- Bosch Rexroth
R901429658 Van một chiều, SL 10 PA3-4X/VJ3- Bosch Rexroth
R900419510 Van một chiều, SL 10 PA4-4X/- Bosch Rexroth
R900403579 Van một chiều, SL 10 PA4-4X/V- Bosch Rexroth
R901430215 Van một chiều, SL 10 PA4-4X/V J3- Bosch Rexroth
R900443419 Van một chiều, SL 10 PB1-4X/- Bosch Rexroth
R900406641 Van một chiều, SL 10 PB1-4X/V- Bosch Rexroth
R900457386 Van một chiều, SL 10 PB2-4X/- Bosch Rexroth
R900514645 Van một chiều, SL 10 PB2-4X/V- Bosch Rexroth
R900438637 Van một chiều, SL 10 PB3-4X/- Bosch Rexroth
R901426805 Van một chiều, SL 10 PB3-4X/QMG24- Bosch Rexroth
R901430220 Van một chiều, SL 10 PB3-4X/V J3- Bosch Rexroth
R900451335 Van một chiều, SL 10 PB4-4X/- Bosch Rexroth
R901176941 Van một chiều, SL 30 GA4-4X/V- Bosch Rexroth
R983030717 Van một chiều, SL10 PB4-4X/ IN010- Bosch Rexroth

3.12. Van một chiều L-S 40…300:

Các loại van L-S là các van kiểm tra để lắp đặt đường ống. Chúng đặc biệt thích hợp cho lưu lượng dòng chảy lớn.

     Đặc tính:

      -   Size: 40 đến 300

      -   Loạt thành phần 1X

      -   Áp suất hoạt động tối đa 16 bar

      -   Lưu lượng tối đa 50.000l/ phút.

 

Van một chiều Bosch Rexroth

 

       QME hiện đang là đại lý phân phối chính hãng Van một chiều các loại của Bosch Rexroth tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết đem tới cho khách hàng sản phẩm chính hãng với giá thành tốt nhất.

 


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu