QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu


Chi tiết sản phẩm

Máy uốn ống


Máy uốn bằng tay từ 6 -> 18 mm
Máy uốn thủy lực từ 6 -> 42 x 4 mm