QUANG MINH EQUIPMENT CORPORATION

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Trong 5 năm tới, Quang Minh sẽ được đánh giá là doạnh nghiệp hàng đầu về thủy lực tại Việt Nam

Sứ mệnh: Mang đến cho khách hàng giá trị thực của sản phẩm.


icon-24-partners Khách hàng


links Thương hiệu